الأدوات الشخصية
أنت هنا: الرّئيسة » diverse filer til download mm.
Document Actions

diverse filer til download mm.

مستوىً نحو الأعلى

Kort Dansk Python intro (pdf)

Produceret af: Per Tøfting Lenesvej 15, 1.mf. 8220 Brabrand Tlf. +45 86 25 72 14 python@pertoefting.dk

Read More…

python script som sletter ældre filer

USAGE: delete_files Filer i aktuelt bibliotek bliver slettet hvis de er ældre end 24 timer

Read More…

python script som sletter ældre filer med option for alder,path og suffix

USAGE: delete_files [-h <arg>] [-d <arg>] [-p <path>] [-s <suffix>]

Read More…

performance.py

demonstrerer performance af psyco. Ved at installere psyco kan beregninger forbedres med en faktor 10.

Read More…

sizes.py

Program to represent bytes in apropriate format.

Read More…

Plone tidy up users

Plone External method script to tidy up in users. Find members who has not responded to login mail within 24 hours via a login and delete them This is due to those robots out there continiusly knocking your site and create accounts. Tested on Plone 2.1.4-rc1, Zope (Zope 2.8.8-final, python 2.4.4, linux2), Python 2.4.4 (#5, Apr 18 2007, 09:19:16) [GCC 3.3.5 20050117 (prerelease) (SUSE Linux)],

Read More…

pyspider.py

Python program to spide on sites. 8-)

Read More…

sudoku.py

Usage: python sudoku.py -f [<file>] [-c <count>]

Read More…

gpl.txt

Gnu Public Licence

Read More…

cherrypy sudoku

Implementation off sudoku in cherrypy Copyright Bauer Data.

Read More…

opgavemaskine.py

Regne opgaver på samlebånd implementeret i python og cherrypy.

Read More…

wordsortcount.py

Usage: python wordsortcount.py <filnavn> [f] <filnavn> tekstfil tæller forekomster af ord og udskriver sorteret liste default orden er stigende kan ændres til faldende med f option. """

Read More…

getxml.py

Besvarelse af spørgsmål på http://www.eksperten.dk/spm/778231

Read More…

sletifil.py

Spørgsmål på http://www.eksperten.dk/spm/778863

Read More…

zeller.py

Beregn dag i ugen efter zeller's formel svar på http://www.experten.dk/spm/778814

Read More…

urlreg.py

Få information fra bestemte hjemmesider Jeg har en liste over en rækkehjemmesider der alle indeholder information der skal indhentes. Den fælles information er tekst lignende: "brugernavn: XXXXX" Hvor det der skal gemmes er brugernavnet. Listen over de sider der skal indhentes information fra er kendt på forhånd og teksten er fælles for alle sammen. Er der en nem og hurtig måde man kan hente informationen på? Uden at man manuelt skal søge hver side igennem?

Read More…

mastermind.py

opgave fra www.experten.dk/spm/781354

Read More…

tabel.py

http://www.eksperten.dk/spm/778800

Read More…

array.py

svar på http://www.eksperten.dk/spm/782889

Read More…

threadTest.py

Viser threads i python

Read More…

ugeoversigt.py Kildetekst

http://www.eksperten.dk/spm/785726

Read More…

arraysort.py

http://www.eksperten.dk/spm/786765

Read More…

terning.py

http://www.eksperten.dk/spm/786873

Read More…

Random.py

http://www.eksperten.dk/spm/785357

Read More…

ipsort.py

http://www.eksperten.dk/spm/786985

Read More…

captcha.py

Captcha i python

Read More…

barcode.py

Producer 13 cifret barcode i png eller gif format.

Read More…

arraysort.asp

Svar på spgm http://www.eksperten.dk/spm/786765

Read More…

pysort.py

Sorter efter dato og tid.

Read More…

tal.py

http://www.eksperten.dk/spm/793624 Oprette numre og udtrække tilfældige deraf. Hej jeg er lidt rusten i php, da det er et stykke tid siden jeg har skrevet noget brugbart. så jeg prøver at søge lidt hjælp her. Jeg vil gerne have en liste (et array) af tal jeg definerer fra og til i inputbokse. Altså hvis jeg vælger 1 og 100 får jeg en kommasepereret liste med tallene fra 1 til 100. Dernæst vil jeg gerne have et inputfelt mere hvor jeg kan trække nogle tal ud af listen ovenfor. Dvs at jeg hart 3 input felter, et til startnr, et til slutnr og et til antal af numre som skal ekskluderes. Hvis jeg igen vælger 1 og 100 og 10 i den sidste - så kommer tallene fra 1 til 100 med 10 tilfældige tal i en anden komasepereret liste som ikke er med i den første... Den sidste ting jeg gerne vil have er at man kan dividere antallet af tal mellem start og slut med et nyt tal man indtaster, og det antal man indtaster er også den mængde af lister tallene bliver skrevet ud i. Håber det er til at forstå hvad jeg skriver og at der er nogen som gider at hjælpe mig.

Read More…

EXIF python interface program

Library to extract EXIF information in digital camera image files

Read More…

Stadig fejl ved svn commit

Kan ikke committe fra kejd via svn

Read More…

Python to html

Præsenter din pythonkode pænt på din plone site.

Read More…

iisUtils

Modules wrapping the Request object in the IIS as a Python dictionary. Which makes it a lot better. It also makes it possible to use the FieldStorage module from the IIS, making file uploads simple.

Read More…

scanner.py

The scanner (lexical analyser)

Read More…

python og ftp

Hejsa, Jeg har skal bruge et ftp script som 1. uploader en fil via FTP, 2. downloader en fil via FTP. unden brug af nogle componenter..

Read More…

parseTags.py

Hej har brug for lidt hjælp her hvordan laver jeg et script som henter texten som står mellem #test# og skal kunne udskrive teksten et andet sted altså gemmer den i en variable den skal blive ved med at køre indtil den ikke finder flere tags

Read More…

tallin.py

i have a list like this: [['10', '68', '12', '13'], ['10', '68', '14', '22'], ...] ... in that list, i want to insert .0 and .255 every time the third octet changes. in this example i would like to insert 10.68.12.0 before the first entry and 10.68.12.255 after the first entry... then similar to the next entry since its 3rd octet has gone from 12 to 14. any idea how? i can't make it work

Read More…

mp3catalog.py

usage: %(progname)s [args] --cat [files] -- categorize a bunch of files mp3info(filename) - reads the mp3 header and returns a dictionary containing these fields: VERSION MM - number of minutes SS - number of seconds STEREO - 0-mono, 1-stereo LAYER - MPEG layer 2 or 3 MODE COPYRIGHT BITRATE FREQUENCY get_mp3tag(filename) - finds the id3 tag of the mp3 and returns a dictionary containing these fields: TITLE, ARTIST, ALBUM, YEAR, COMMENT get_xing_header(filename) - returns the XING header (flags, frames, bytes) of the mp3 or None. Categorize(fn) - creates a directory called 'cats' with three subdirectories 'GENRE_ARTIST', 'GENRE', and 'ARTIST'. It reads the ID3 tag off of the mp3 and creates a three symlinks in this directory structure. All files without ID3 tags will have a genre and artist of 'Unknown'.

Read More…

find_exp_spm.py

Udskriv spørgsmål - gem som pdf Hej Er det muligt at få vist alle ens spørgsmål og svar efter kategori, og udskrive dem på en printer, se dem så man kan gemme teksten eller få dem lavet til en pdf? På den måde kunne man gå tilbage til dem når man var offline også Hvis ik det er muligt, så er det et forslag

Read More…

sten saks papir

Rock, Paper, and Scissors

Read More…

slaaop.py

Læse sekvens fra fil, for derefter at slå en værdi op i en anden Jeg har forsøgt at skrive en del af et program, som har den funktion at den læser en fil, som den så deler op i mindre bider af tre bogstaver. Hver af disse bider, på tre bogstaver, bliver så slået op i en anden fil, som giver den bid en værdi. Jeg forestiller mig at sådan en funktion læser de tre første bogstaver, slår den op i en anden fil, skirver værdien ind i en array, og forsætter med de næste tre bogstaver i rækken. Jeg har prøvet mig lidt frem, men får problemer når jeg skal sammenligne et stykke med en sekvens, samt har jeg ingen idé om hvordan man slår sådan en bid op. Håber nogen vil hjælpe mig igennem dette.

Read More…

cpfile.py

? Jeg sidder og prøver at lave et program som kan kopiere filer, men mens jeg sidder og afprøver det finder jeg ud af at programmet ikke kan kopiere filer over 1 mb eller i hvert fald der omkring. Jeg forstår ikke hvorfor da jeg jo har sat bufferen til næsten 2mb. Svar 1. kopier med lille buffer eller 2. brug operativsystemets egen cp cmd.

Read More…

mysqldumpsplit.py

MySQL Dump og split Hejsa.. Laver dagligt backup af en mysql server, ved at lave et mysql dump. Det hele funker sådan set fint, men nu er dumpet oppe og fylde over 1½ gigabyte. Egentlig heller ikke noget problem, før der skal hives en lille del af backuppen ind igen .. Og så er der jo mulighed for at hente en tekstfil-splitter, og splitte tekstfilerne manuelt, og så videre. Er det ikke muligt at få mysqldump til selv at splitte dumpfilen til en selvvalgt størrelse ?

Read More…

« أغسطس 2018 »
أح إث ثل أر خم جم سب
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Chat Rooms
Dyrk motion

Trim ballerup

 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System